Burkulması Önlenmiş Çaprazlar (BRB)

BRB, gerek yeni gerekse güçlendirilecek binalarda kullanılabilen, y apıyı deprem ve rüzgar gibi yatay kuvvetlere karsı daha dayanıklı hale getiren y apı elemanıdır. BRB’ler özel çalısma mekanizması sa yesinde yapıyı daha güvenilir hale getirirken aynı zamanda daha ek onomik çözümler de sunmaktadır.
Depreme karsı kararlı bir yapıya sahip olmak v e mevcut yapıların güçlendirilmesi için uy gun çözümlerden biri, BRB kullanarak deprem enerjisini sönümlemek tedir. BRB'ler, uygun detaylandırma ile basınç kuvvetlerine karsı burkulma davranısı önlenmis, geleneksel bir çapraz eleman türüdür. Bu nedenle, BRB'ler ideal bir çe vrimsel davranısa sahiptirler.
Dinamik deneylerin sonuçları, BRB elemanlarına sahip y apıların deprem ve benzeri dogal afetlere maruz kaldıklarında daha fazla çevrimsel yüklere dayandıgını ve yüksek süneklik ile karsıladıklarını gös termektedir. BRB ile y apılan çerçeveler hem yeni binalarda hem de güçlendirme gerek tiren binalarda kiris, kolon ve temellerin boyutlarını azaltırken aynı zamanda yapıların depreme karsı direncini önemli ölçüde artırır.

BRB'lerde, çelik çekirdek yüksek muka vemetli betonla çevrilidir, bu nedenle basınç kuvv etleri altında burkulmayacak, döngüsel yükler al tında mukavemette bozulma olmadan kar arlı bir da vranıs sergilerler v e aynı çekme  ve basınç kapasitesini gösterirler. Böylece BRB sisteminin uygulanması sonucu olaganüstü enerji sönümleme özelligine sahip bir yapının tasarlanması mümkün olabilmek tedir.

BRB’de tüm eksenel kuvvetlere karsı koymak, kuvvetleri sönümlemek çelik çekirdegin sorumlulugundadır. Çelik çekirdegi çevreleyen beton, çelik çekirdegin basınç kuvvetleri altında burkulmadan akmasını saglar. Bu detaylandırma, çelik çekirdegin çekme akmasına ek olar ak, basınç kuvvetleri altında burkulmadan akmasına, yani esit çekme ve basınç kapasitesine sahip olmasına neden olur. Böylece asagıdaki sekilde gös terildigi gibi simetrik ve kararlı bir histeristik diyagramı görecegiz. Bu özellik, BRB'yi depremler ve rüzgarlar gibi yanal kuvvetleri büyük ölçüde absorbe ve sönümleyen sünekliligi olan yapısal sisteme dönüstürür.

BRB ile ilgili detaylı bilgiler ve kataloğa ulaşmak için ALTIN CORE sitesine ve bizlere ulaşabilirsiniz.

loading